Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ

Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc