Nghị định số 157/2018/NĐ-CP, ngày 16/11/2018 của Chính phủ

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động