Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 3 nhiệm kỳ 2018-2023

Sáng ngày 27/12/2018, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh tiến hành họp định kỳ lần thứ 3 nhiệm kỳ 2018-2023. Tham dự có 37/40 ủy viên Ban Chấp hành, 4/7 ủy viên ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh. Chủ trì hội nghị là đồng chí Võ Văn Dũng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp 3 ý kiến phát biểu tại hội nghị, đóng góp trực tiếp vào các văn bản dự thảo, cho ý kiến và thông qua các nội dung: Bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa IX đối với đồng chí Cao Thanh Truyền – Chủ tịch LĐLĐ huyện Hòa Thành; Lấy ý kiến Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh về chức danh Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh; lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh; Báo cáo Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo công tác thi đua năm 2018; Báo cáo công tác kiểm tra giám sát năm 2018. Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị lần thứ 3 với tỷ lệ 100%.

Toàn cảnh hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 3 nhiệm kỳ 2018-2023

Ngoài ra đồng chí Võ Văn Dũng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cũng báo cáo thêm tình hình hoạt động, công tác thi đua Cụm LĐLĐ các tỉnh khu vực miền Đông Nam bộ năm 2018 và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm mà tổ chức Công đoàn tỉnh quan tâm triển khai thực hiện trong năm 2019 như sau:

  1. Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Hiến pháp, Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tăng cường các hoạt động xã hội của các cấp công đoàn góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
  2. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh; các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CNVCLĐ. Tổ chức hội nghị biểu dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu.
  3. Tổ chức phát động các phong trào thi đua nhân dịp diễn ra các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước, đợt thi đua nước rút 90 ngày vượt chỉ tiêu về đích góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhất là phong trào thi đua thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2019).
  4. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, chú trọng khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
  5. Phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan đẩy mạnh công tác thu kinh phí công đoàn, nhất là khu vực doanh nghiệp. Chỉ đạo công đoàn cơ sở tích cực phối hợp chủ doanh nghiệp tổ chức đối thoại và tổ chức hội nghị người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

VP LĐLĐ tỉnh