Thành phố Tây Ninh thành lập Công đoàn cơ sở mới

Chiều ngày 21/6/2019, Ban Vận động thành lập CĐCS Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Phát triển Toàn Thắng 24h tổ chức Hội nghị thành lập CĐCS theo quy định tại Điều 17, Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI).  Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Thuận – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Tây Ninh, Ban Giám đốc và 10 công nhân lao động của Công ty đại điện cho 26 công nhân lao động có đơn xin gia nhập Công đoàn.

Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Phát triển Toàn Thắng 24h là doanh nghiệp tư nhân cung cấp dịch vụ bảo vệ với 26 công nhân lao động, đi vào hoạt động từ tháng 02/2017.

Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố Tây Ninh hướng dẫn Ban Vận động thành lập CĐCS Công ty tuyên truyền, vận động công nhân lao động gia nhập tổ chức công đoàn. Có 26 công nhân lao động tự nguyện làm đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn. Tại hội nghị thành lập, Ban Vận động báo cáo quá trình vận động, danh sách người lao động xin gia nhập tổ chức công đoàn và tuyên bố thành lập CĐCS Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Phát triển Toàn Thắng 24h.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuận  đề nghị Ban Chấp hành CĐCS Công ty phát huy tốt vai trò, cùng với Ban Giám đốc Công ty chăm lo và bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, đảm bảo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động trong Công ty, tạo niềm tin cho người lao động với tổ chức công đoàn; xây dựng quy chế phối hợp với Ban Giám đốc, quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, đồng thời tham gia xây dựng thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương, nội quy lao động…

Hội nghị đã bầu Ban Chấp hành CĐCS gồm 03 ủy viên, Ông Nguyễn Chí Công được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch.

Thuận Nguyễn