LĐLĐ tỉnh khảo sát việc thực hiện cuộc vận động “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2019

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, bền vững trong việc xây dựng đời sống văn hóa trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh năm 2019.

Đợt khảo sát do LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành từ ngày 29/7/2019 đến ngày 07/8/2019,. Đồng chí Phan Văn Bua – Phó Chủ tịch LĐLĐ làm trưởng đoàn đến khảo sát tại một số CĐCS trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế tỉnh, LĐLĐ Trảng Bàng, Gò Dầu, Bến Cầu, Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành và làm việc Ban Thường vụ các đơn vị trên.

Nội dung khảo sát việc đăng ký và tổ chức thực hiện cuộc vận động “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2019. Trong đó khu vực hành chính sự nghiệp tập trung Tiêu chí 2: Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nơi công sở; Tiêu chí 3: Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Riêng khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tập trung Tiêu chí 2: Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp; Tiêu chí 3: Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động và Tiêu chí 4: Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

Thông qua đợt khảo sát này nhằm hướng dẫn cho các cấp công đoàn thống nhất quy trình việc đăng ký và ra quyết định công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai cuộc vận động, từ đó báo cáo với Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh.

Quốc Tiến