Dự thảo Báo cao tháng 8/2019

Đề nghị các đơn vị dự họp download Dự thảo báo cáo tháng 8/2019 để nghiên cứu đóng góp tại cuộc họp giao ban sáng thứ 2 (12/8/2019)