Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh

Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2013 – 2018
1. Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh
  Họ tên: Võ Văn Dũng
Năm sinh: 1967
Chức vụ: Chủ tịch
Đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh
Trình độ: Cử nhân Chính trị, Cử nhân Kinh tế
Điện thoại: 066.3821763
Di động:  0976.167.585
Họ tên:
Năm sinh:
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh
Trình độ:
Điện thoại:
Di động:
PhanAnhTuyet Họ tên: Phan Ánh Tuyết
Năm sinh: 1963
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân lịch sử
Điện thoại:  066.3922.455
Di động:  0975.389.535
5-PHAN THI HONG DAO Họ tên: Phan Thị Hồng Đào
Năm sinh: 1978
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân Luật, Cử nhân Công tác tư tưởng
Điện thoại: 066.3922454
Di động: 0913.884.307
  Họ tên:  Lê Hùng
Năm sinh: 1963
Chức vụ: Trưởng Ban Chính sách Pháp luật
Đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân QTKD & Công đoàn
Điện thoại:  0276.3828927
Di động: 0918.403.475
  Họ tên:  Kiêm Ngọc Tuyết
Năm sinh:  1972
Chức vụ:  Q. Chánh Văn phòng
Đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh
Trình độ:   Trung cấp cấp chính trị, Cử nhân Quản lý giáo dục
Điện thoại:  0276.3922455
Di động:  0919.720.307
  Họ tên: Phan Văn Bua
Năm sinh: 1965
Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT
Đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân Kinh tế
Điện thoại:  066.3625.019
Di động:  0987.802.625
Họ tên: Đỗ Minh Triệu
Năm sinh: 1982
Chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo
Đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân Giáo dục học
Điện thoại: 066.3625.018
Di động:  0931.796.600
Họ tên:
Năm sinh:
Chức vụ:
Đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh
Trình độ:
Điện thoại:
Di động:
22 - DUONG DAI LOC Họ tên: Dương Đại Lộc
Năm sinh: 1974
Chức vụ: Trưởng ban Tài chính
Đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân Kinh tế
Điện thoại:  066.3625.020
Di động:  0912.553.885
10 - NGUYEN TRUONG DUY Họ tên: Nguyễn Trường Duy
Năm sinh: 1964
Chức vụ: Phó Trưởng ban Tuyên giáo
Đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân Kinh tế
Điện thoại: 066.3625.020
Di động: 0909.712.599
11 - DINH THI DUONG THUY Họ tên: Đinh Thị Dương Thúy
Năm sinh: 1973
Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức
Đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân sư phạm Địa lý
Điện thoại: 066.3821.764
Di động: 0903.328.847
12 - NGUYEN HUU KHUE Họ tên: Nguyễn Hữu Khuê
Năm sinh: 1960
Chức vụ: Phó Trưởng ban Chính sách – Pháp luật
Đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân QTKD & Công đoàn
Điện thoại: 066.3828.927
Di động: 0918.076.073
13 - NGUYEN VAN NHO Họ tên: Nguyễn Văn Nho
Năm sinh: 1965
Chức vụ: Phó ban Chính sách – Pháp luật
Đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân Luật
Điện thoại: 066.3621.671
Di động: 0918.623.996
14 - TRAN DAC NGHIEM Họ tên: Trần Đắc Nghiêm
Năm sinh: 1960
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh
Trình độ: Trung cấp chính trị, Cử nhân Tài chính – Kế toán
Điện thoại: 066.3621.673
Di động: 0918.161.195
15 - BUITHIMYHANH Họ tên: Bùi Thị Mỹ Hạnh
Năm sinh: 1976
Chức vụ: Trưởng ban Nữ công
Đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân QTKD & Công đoàn
Điện thoại: 066.3621.671
Di động: 0918.811.870
Họ tên:
Năm sinh:
Chức vụ:
Đơn vị:
Trình độ:
Điện thoại:
Di động:
2. Công đoàn ngành và tương đương
  Họ tên: Võ Văn Tân
Năm sinh:  1964
Chức vụ: Chủ tịch
Đơn vị: Công đoàn Viên chức tỉnh
Trình độ:  Cử nhân chính trị, Cử nhân Kinh tế
Điện thoại:  0276.3621672
Di động:  0126.426.7955
  Họ tên: Nguyễn Thị Kim Liên
Năm sinh: 1980
Chức vụ: Chủ tịch
Đơn vị: Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh
Trình độ: Cao cấp chính trị, Thạc sĩ quản lý công
Điện thoại: 066.3896.967
Di động: 0918.512.524
Họ tên: Bùi Anh Tuấn
Năm sinh: 1963
Chức vụ: Chủ tịch
Đơn vị: Công đoàn ngành Giáo dục
Trình độ: Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Triết học
Điện thoại: 066.3827.726
Di động: 0913.862.862
  Họ tên: Phạm Văn Nam
Năm sinh:  1964
Chức vụ: Chủ tịch
Đơn vị: Công đoàn ngành Y tế
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân QTKD & Công đoàn
Điện thoại: 066.3824.362
Di động:  0903.113.947
21 - LU TRUNG LANH Họ tên: Lữ Trung Lành
Năm sinh: 1961
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Đơn vị: Công đoàn ngành NN và PTNT
Trình độ: Trung cấp chính trị, Cử nhân Lâm nghiệp
Điện thoại: 066.3828.702
Di động: 0918.823.767
3. Liên đoàn Lao động huyện, thành phố
 Sa Họ tên:  Đặng Thị Hồng Sa
Năm sinh:  1983
Chức vụ:  Chủ tịch
 Đơn vị  Liên đoàn Lao động TP Tây Ninh
Trình độ: Trung cấp chính trị, Cử nhân kinh tế
Điện thoại: 066.3822.569
Di động:  0937848568
  Họ tên:  Trần Chí Tâm
Năm sinh:  1976
Chức vụ:  Chủ tịch
 Đơn vị  Liên đoàn Lao động huyện Tân Biên
Trình độ: Cao cấp chính trị, Kỹ sư XD Cầu đường
Điện thoại: 066.3874.243
Di động: 0933.777.177
Hoa Họ tên:  Vũ Hòa
Năm sinh:  1961
Chức vụ:  Chủ tịch
Đơn vị:  LĐLĐ huyện Dương Minh Châu
Trình độ:  Cao cấp chính trị, Cử nhân Kinh tế
Điện thoại:  0663.877387
Di động:  0986182984
Kieu Họ tên: Trần Thị Thanh Kiều
Năm sinh: 1979
Chức vụ: Chủ tịch
Đơn vị: LĐLĐ huyện Gò Dầu
Trình độ: Cao cấp chính trị,
Điện thoại: 066.3854.758
Di động:  0912547620
  Họ tên: Nguyễn Thị Tuyết Lan
Năm sinh: 1970
Chức vụ: Chủ tịch
Đơn vị: LĐLĐ huyện Tân Châu
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân chính trị học
Điện thoại: 066.3875.429
Di động:
  Họ tên: Trần Ái Hòa
Năm sinh: 1965
Chức vụ: Chủ tịch
Đơn vị: LĐLĐ huyện Trảng Bàng
Trình độ: Cử nhân chính trị, Cử nhân Luật
Điện thoại: 066.3880.374
Di động:  0918.890.744
 hinh the da sua TRI Họ tên: Hồ Ngọc Minh Trí
Năm sinh:  1980
Chức vụ: Chủ tịch
Đơn vị: LĐLĐ huyện Hòa Thành
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân sinh học
Điện thoại: 066.3838.112
Di động:  0915.414.566
29 - DANG THI MUONG Họ tên: Đặng Thị Mượng
Năm sinh: 1965
Chức vụ: Chủ tịch
Đơn vị: LĐLĐ huyện Bến Cầu
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân QTKD & Công đoàn
Điện thoại: 066.3876.393
Di động: 0942.774.596
  Họ tên: Trương Thị Hồng Nhung
Năm sinh: 1971
Chức vụ: Chủ tịch
Đơn vị: LĐLĐ huyện Châu Thành
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân XD Đảng và Chính quyền nhà nước
Điện thoại: 066.3878.080
Di động:
4. Công đoàn cơ sở doanh nghiệp nhà nước
31 - ĐỖ THANH NGHIỆP Họ tên: Đỗ Thành Nghiệp
Năm sinh: 1965
Chức vụ: Chủ tịch
Đơn vị: Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân Tài chính – Kế toán
Điện thoại:  0663.875.486
Di động:  0913.134.707
32 - NGUYEN THANH LIEM Họ tên: Nguyễn Thanh Liêm
Năm sinh: 1958
Chức vụ: Chủ tịch
Đơn vị: Công đoàn Công ty CP Cao su Tây Ninh
Trình độ: Trung cấp chính trị, Cử nhân Nông nghiệp, Cử nhân Kinh tế
Điện thoại:  0663.858.200
Di động:  0905.351.426
34 - LE THI KIEU NGA Họ tên: Lê Thị Kiều Nga
Năm sinh: 1964
Chức vụ: Chủ tịch
Đơn vị: CĐCS Công ty CP Công trình Đô thị
Trình độ: Trung cấp chính trị, Cử nhân Kinh tế
Điện thoại:
Di động:  0918419369
5. Sở, ban, ngành tỉnh
40 - DUONG VAN PHU Họ tên: Dương Văn Phú
Năm sinh: 1959
Chức vụ: Phó Giám đốc
Đơn vị: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân QTKD & Công đoàn, Cử nhân Kinh tế – Chính trị
Điện thoại:
Di động:  0903021161
41 - NGUYEN VAN HUAN Họ tên: Nguyễn Văn Huấn
Năm sinh: 1969
Chức vụ: Phó Giám đốc
Đơn vị: Bảo hiểm Xã hội tỉnh
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân kinh tế
Điện thoại:
Di động:  0908999686
  Họ tên: Hồ Ngọc Vân
Năm sinh: 1964
Chức vụ: Phó Cục trưởng
Đơn vị: Cục Thuế tỉnh
Trình độ:  Cao cấp chính trị, Cử nhân kinh tế
Điện thoại:
Di động:
43 - PHẠM HỒNG ÂN Họ tên: Phạm Hồng Ân
Năm sinh: 1959
Chức vụ: Phó Giám đốc
Đơn vị: Sở Tài chính
Trình độ: Cử nhân chính trị, Cử nhân Tài chính – Kế toán
Điện thoại:
Di động:  0913884103
44 - PHAM THI LAN HUONG Họ tên: Phạm Thị Lan Hương
Năm sinh: 1964
Chức vụ: Giám đốc
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân Khoa học – Hóa
Điện thoại:
Di động:  0978515164
45 - LE QUANG CHANH Họ tên: Lê Quang Chánh
Năm sinh: 1975
Chức vụ: Phó Giám đốc
Đơn vị: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân Văn hóa
Điện thoại:
Di động:  0913222307
46 - KIEU CONG MINH Họ tên: Kiều Công Minh
Năm sinh: 1966
Chức vụ: Trưởng ban
Đơn vị: Ban Quản lý Kinh tế tỉnh
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân Kinh tế
Điện thoại:
Di động:  0913955772