Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
70/HD-LĐLĐ 11/05/2017 Hướng dẫn

Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn cấp cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở

69/HD-LĐLĐ 27/04/2017 Hướng dẫn

Công tác nhân sự Ban Chấp hành tại Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2018 2023

64 /HD-LĐLĐ 27/03/2017 Hướng dẫn

Chế độ chi tổ chức đại hội công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở

59 /HD – LĐLĐ 20/02/2017 Hướng dẫn

Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm  kỳ 2018 – 2023

213/KH-LĐLĐ 23/01/2017 Kế hoạch

Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh Nhiệm kỳ 2018 – 2023