Sổ tay cán bộ công đoàn

Nghị định số 148/2018/NĐ-CP Nghị định Nghị định số 113/2018/NĐ-CP Nghị định Thông tư 06/2018/TT-BNV ngày 31/5/2018 của Bộ Nội vụ

hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công cập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và hội

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Nghị định

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Nghị định số 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Hướng dẫn số 1271/HD-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhận dân theo Nghị định số159/2016/NĐCP 07/08/2017 Hướng dẫn Nghị định số 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với CBCCVCLĐ và LLVT Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2017 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ 15/05/2016 Nghị định

Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/06/2013 của Chính phủ 19/06/2013 Nghị định

Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc