Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
31 /KH-UBKT 29/01/2019 Kế hoạch

Kiểm tra, giám sát năm 2019

215/ LĐLĐ 18/01/2019 Công văn

V/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2019

06/HD-LĐLĐ 22/01/2019 Hướng dẫn

Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2019

Dự thảo báo cáo tháng 02/2019 14/02/2019 Văn bản dự thảo

Đề nghị các đơn vị tham dự giao ban download file Dự thảo báo cáo để nghiên cứu, đóng góp tại hội nghị giao ban lúc 8 giờ ngày 15/02/2019.

Số: 07 /HD-LĐLĐ 22/01/2019 Hướng Dẫn

V/v Sửa đổi, bổ sung mục c khoản 1, Điều 6 của Quyết định số 902/QĐ-LĐLĐ ngày 15/3/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về tiều chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn

24/KH-LĐLĐ 24/12/2018 Kế hoạch

thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong doanh nghiệp

217 / LĐLĐ 18/01/2019 Công văn

V/v phối hợp tuyên truyền, vận động công nhân lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự

30/TB-LĐLĐ 20/12/2018 Thông báo

Kết quả xếp loại công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2018

102 /QĐ – LĐLĐ 20/12/2018 Quyết định

Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và hoạt động Quỹ “Mái ấm Công đoàn” Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh

29/TM-LĐLĐ 17/12/2018 Thư mời

Dự hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 3