Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
Số: 07 /HD-LĐLĐ 22/01/2019 Hướng Dẫn

V/v Sửa đổi, bổ sung mục c khoản 1, Điều 6 của Quyết định số 902/QĐ-LĐLĐ ngày 15/3/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về tiều chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn

Nghị định số 157/2018/NĐ-CP, ngày 16/11/2018 của Chính phủ 16/11/2018 Nghị định

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

1438/QĐ-TTg 29/09/2018 Quyết định

V\v Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025.

Nghị định số 153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ 07/11/2018 Nghị định

Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng

Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ 07/11/2018 Nghị định

Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Nghị định số 148/2018/NĐ-CP Nghị định
Nghị định số 113/2018/NĐ-CP Nghị định
Thông tư 06/2018/TT-BNV ngày 31/5/2018 của Bộ Nội vụ

hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công cập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và hội

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Nghị định

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Nghị định số 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động