Quyết định số 1063/QĐ-TTg

Quyết định số 1063/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giai đoạn 2016 – 2020