Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/06/2013 của Chính phủ

Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc