1251/LĐLĐ

V/v tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và  triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X