Thành phố Tây Ninh tuyên truyền Kết luận 80 của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho doanh nghiệp

Chiều ngày 25/11/2016, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Ủy ban Nhân dân Thành phố tổ chức hội nghị triển khai tuyên truyền Kết luận 80-KL/TW, ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII trong tình hình mới cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Ông Nguyễn Đức Tiến - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đang tuyên truyền

Ông Nguyễn Đức Tiến – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai các nội dung của KL 80

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Nguyễn Đức Tiến – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tuyên truyền về việc xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; về ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc xây dựng các tổ chức đảng, các tổ chức chính trị – xã hội đối với các lớp tạo nguồn phát triển Đảng trong các doanh nghiệp; mục đích thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội; quy định của pháp luật về trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị xã hội; những nguyên tắc điều kiện thành lập và những quy định cụ thể về thành lập tổ chức đảng, các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp.

Qua tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về mặt nhận thức và hành động của các cấp uỷ, đảng viên, chủ doanh nghiệp về sự cần thiết khách quan, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng và các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trong tình hình mới, góp phần ổn định an ninh chính trị, kinh tế trên địa bàn Thành phố./.

Phương Ngân