Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Minh Tân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Sáng ngày 12/01/2017, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2016. Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Minh Tân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

PBT Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân phát biểu tại hội nghị

Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu!

Hôm nay, đến dự Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2016. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt Tỉnh uỷ, xin gửi đến các đồng chí, quý vị đại biểu về dự Hội nghị lời chúc sức khoẻ và lời chào mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu!

Qua nghe báo cáo tổng kết năm 2016, các tham luận và ý kiến phát biểu tại hội nghị, tôi cơ bản nhất trí. Trong năm qua, cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực của các ngành, các cấp, kinh tế – xã hội tỉnh nhà tiếp tục phát triển ổn định. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 7,6%, là mức tăng khá, tuy không đạt chỉ tiêu đề ra (NQ là 8% trở lên), nhưng là sự tăng trưởng hợp lý trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất của người dân được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Đạt được những kết quả trên là sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, trong đó tổ chức công đoàn đóng góp vai trò hết sức quan trọng và không nhỏ vào thành quả chung đó.

Trong năm qua, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn của tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác.

Các cấp công đoàn đã thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới về nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chất lượng hoạt động và các phong trào thi đua ngày càng nâng lên, thiết thực và hiệu quả hơn.

Các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho công nhân, viên chức, người lao động.

Thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng giám sát của tổ chức Công đoàn, nhất là việc phối hợp cùng với chính quyền, các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp, tham gia hòa giải, giải quyết và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Thay mặt Tỉnh uỷ, tôi ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, những thành tích mà tổ chức công đoàn các cấp trong tỉnh đã đạt được trong năm qua.

* Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn vẫn còn một số hạn chế như báo cáo đã nêu, trong đó đáng chú ý là:

1- Hoạt động của các cấp công đoàn tuy có đổi mới, nhưng nhìn chung chưa ngang tầm và chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi trong giai đoạn mới. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên trong khu vực kinh tế ngoài Nhà nước còn gặp nhiều khó khăn.

2- Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong công nhân hình thức chưa thật sự phong phú, đa dạng, chưa đi vào chiều sâu, việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của người lao động chưa kịp thời, nhất là khu vực kinh tế ngoài nhà nước, tình trạng đình công, lãn công không đúng quy định của pháp luật vẫn còn xảy ra.

3- Phong trào thi đua yêu nước tuy có quan tâm đẩy mạnh, nhưng chưa đều, có nơi còn mang tính hình thức.

4- Cán bộ Công đoàn một số nơi còn hạn chế, chưa chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền giải quyết kịp thời những nhu cầu bức xúc, chính đáng của đoàn viên công đoàn. Trong một số lĩnh vực chưa theo kịp với xu thế phát triển của thời đại.

Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu!

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, tôi cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo mà các đồng chí đã trình bày, tại Hội nghị này, tôi trao đổi và đề nghị các đồng chí quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất: Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong các tổ chức công đoàn cơ sở, tăng cường hơn nữa công tác phát triển đoàn viên, củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội ở cơ sở. Thường xuyên rà soát, nắm chắc số lượng đoàn viên, không để “tái ảo”. Nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị, nhất là các doanh nghiệp.

Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong tình hình mới theo tinh thần Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 21/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thể hiện rõ nét, vai trò nòng cốt của tổ chức công đoàn, của giai cấp công nhân.

Trước mắt, tổ chức công đoàn cần chú ý quan tâm chăm lo Tết cho công nhân lao động, nhất là công nhân lao động nghèo không có điều kiện về quê ăn Tết. Chủ động theo dõi tình hình lương, thưởng và các chế độ chính sách cuối năm cho công nhân lao động.

Thứ hai, Thường xuyên quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng của công nhân, viên chức, người lao động; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp, hiệu quả trên tinh thần “sâu sát cơ sở, tập trung xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở”, chủ động phối hợp cùng các ngành chức năng kịp thời giải quyết những bức xúc của người lao động để hạn chế thấp nhất các cuộc đình công, lãn công trái pháp luật.

Thứ ba: Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế giám sát, phản biện xã hội; Quy định về việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trong đó chú ý những nội dung liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống công nhân, viên chức, người lao động…

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền, cơ quan, đơn vị để ngày càng nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công nhân, người lao động và chủ doanh nghiệp thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thứ tư: Đẩy mạnh phát động và không ngừng đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, coi công tác thi đua là động lực quan trọng, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuy nhiên, nội dung thi đua phải dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, từng loại hình doanh nghiệp, nhất là đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác công đoàn các cấp, bảo đảm có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng trước yêu cầu và nhiệm vụ mới ngày càng cao.

Thứ năm: Thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Đây là nhiệm vụ và trách nhiệm quan trọng, khi sẽ có nhiều tổ chức khác ngoài công đoàn được thành lập để bảo vệ quyền, lợi ích của công nhân, lao động. Vì vậy, các đồng chí cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt vai trò của tổ chức công đoàn, bảo đảm hiệu quả các hoạt động đại diện, tích cực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng đối với các tổ chức của người lao động nằm ngoài hệ thống của công đoàn trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị các cấp.

Thứ sáu: triển khai và thực hiện tốt kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Cuối cùng, nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc, cho phép tôi thay mặt Tỉnh uỷ, xin chúc các đồng chí, quý vị đại biểu và toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động tỉnh nhà và gia đình năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mọi cương vị công tác.

Năm mới thắng lợi mới!

Xin chân thành cảm ơn!