Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tập huấn công tác nữ công năm 2017

Trong hai ngày 8 và 9 tháng 8 năm 2017 tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Tổng Liên đoàn LĐVN tổ chức tập huấn công tác nữ công cho cán bộ nữ công LĐLĐ các tỉnh, thành phố khu vực phía nam (từ Đà Nẵng trở vào), CĐN Trung ương, CĐ Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

image1

Chủ trì hội nghị là đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN.

Tại hội nghị, đại biểu được triển khai các nội dung chủ yếu về Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 của BCH Tổng Liên đoàn LĐVN khóa XI về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; lấy ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN (chương về công tác nữ công) và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XII CĐVN (nội dung nâng cao hiệu quả công tác nữ công trong tình hình mới); những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII gắn với nhiệm vụ công tác nữ công trong thời gian tới; chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn LĐVN và Trung ương Hội LHPNVN về tổ chức các hoạt động nữ CNVCLĐ giai đoạn 2017-2022.…

Các đại biểu cũng trao đổi về việc triển khai thực hiện Luật Trẻ em 2016, hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Nghị định 85/NĐ-CP, thảo luận về các giải pháp tham gia thực hiện Nghị định 85/NĐ-CP.

Mỹ Hạnh