Phụ lục báo cáo nhiệm kỳ ngành – huyện

Đây là phụ lục kèm theo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thành phố. Đề nghị các đơn vị thực hiện theo các mẫu phụ lục này để tỉnh tổng hợp theo quy định.