Hội nghị báo cáo viên công đoàn tháng 3/2018

Sáng ngày 02/3/2018, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên công đoàn tháng 3/2018. Chủ trì hội nghị có đồng chí Võ Văn Dũng  –  Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và 80 báo cáo viên LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương; CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh và Công đoàn ngành Trung ương.

Báo cáo viên Sở Tư pháp triển khai chuyên đề

Các đại biểu tham dự nghe báo cáo viên Sở Tư pháp báo cáo một số nội dung cơ bản Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và báo cáo viên LĐLĐ tỉnh triển khai một số nội dung Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 19/01/2018 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khơmer trong tình hình mới.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cho đội ngũ báo cáo viên công đoàn các cấp có thêm tư liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Quốc Tiến