270 /KH – LĐLĐ

Phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động chào mừng Đại hội IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh tiến tới Đại hội XII

Công đoàn Việt Nam, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh

ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)