Thông tư 06/2018/TT-BNV ngày 31/5/2018 của Bộ Nội vụ

hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công cập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và hội