Số: 07 /HD-LĐLĐ

V/v Sửa đổi, bổ sung mục c khoản 1, Điều 6 của Quyết định số 902/QĐ-LĐLĐ ngày 15/3/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về tiều chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn