44/KH-LĐLĐ

Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-BCH, ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác cán bộ công đoàn trong tình hình mới và Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2018 – 2023