LĐLĐ huyện Dương Minh Châu học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH XII Công đoàn Việt Nam

Sáng ngày 10/4/2019, Liên đoàn Lao động huyện Dương Minh Châu tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 cho 124 đại biểu là ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở trong toàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được đồng chí Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai, quán triệt 5 chuyên đề:

1– Tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

2– Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới.

3– Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn trong tình hình mới.

4– Vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức Công đoàn.

5– Đổi mới phương thức hoạt động, công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức Công đoàn. 

Qua học tập giúp cho đội ngũ cán bộ công đoàn trong huyện nắm vững về những quan điểm, những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nâng cao nhận thức, áp dụng sáng tạo trong thực tiễn công tác, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh trong tình hình mới.

LĐLĐ huyện