Công đoàn ngành Giáo dục tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên

Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh về việc mở lớp tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn và đổi thẻ đoàn viên công đoàn, ngày 13/8/2019, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh, Công đoàn Ngành Giáo dục đã mở lớp tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên cho 70 cán bộ của 35 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Việc triển khai phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn và đổi thẻ đoàn viên nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm cho đoàn viên; nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ đoàn viên công đoàn, tăng cường công tác quản lý đoàn viên; góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn viên của công đoàn các cấp. Thông qua phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn và đổi thẻ đoàn viên mới để xác định chính xác số lượng đoàn viên, nhằm tránh được số đoàn viên ảo trong hệ thống công đoàn. Tăng cường ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin trong công tác cập nhật số liệu, in thẻ và quản lý đoàn viên công đoàn đồng bộ thống nhất.

 Các học viên được chuyên viên Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn và khai thác thông tin đoàn viên công đoàn với các nội dung cơ bản: đăng nhập hệ thống phần mềm, tạo mới đoàn viên, thêm mới đoàn viên từ một danh sách, chuyển sinh hoạt đoàn viên, sử dụng công cụ quản lý đoàn phí, sử dụng công cụ quản lý báo cáo, thống kê.

Bùi Anh Tuấn