77/KH – LĐLĐ

Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 9b/NQ-BCH ngày 23/8/2016

của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về Công đoàn

tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới

(giai đoạn 2016 – 2019)