85 /KH – LĐLĐ

Thực hiện Chương trình số 1306/CTr – TLĐ ngày 15/8/2019 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

“Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2019 – 2023”