Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 97/KH-LĐLĐ

Trong thời gian 03 ngày, từ ngày 25-26/6 và 01/7/2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiến hành giám sát việc triển khai Kế hoạch số 97/KH-LĐLĐ, ngày 03/12/2019 về thực hiện Kết luận số 19-KL/TU, ngày 12/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 20/8/2014 về củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội ở cơ sở (xã, phường, thi trấn).

Đoàn Giám sát do đồng chí Dương Đại Lộc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm Trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát thực tế tại 04 công đoàn cơ sở khối xã, thị trấn thuộc Liên đoàn Lao động thị xã Hòa Thành, huyện Châu Thành; huyện Dương Minh Châu và Tân Biên. Nội dung giám sát về công tác lãnh đạo chỉ đạo, vai trò tham mưu và hoạt động của tổ chức công đoàn, đánh giá những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch số 97/KH-LĐLĐ, phương hướng nhiện vụ trong thời gian tới.

Qua giám sát, đoàn đã nắm bắt tình hình công tác triển khai và đánh giá những kết quả hoạt động tại cơ sở, công tác củng cố kiện toàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, phát huy mô hình mới, cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Để từ đó Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục có các giải pháp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ngày càng tốt hơn về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong thời gian tới.

Ban Tổ chức