Chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Tây Ninh

Chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện Quy chế phối hợp về thu, chuyển kinh phí công đoàn diễn ra vào chiều ngày 24/9/2020 giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Tây Ninh. Tham dự có đồng chí Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; Bà Lê Thị Loan – Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Tây Ninh; Thường trực và Trưởng, phó các Ban, Văn phòng, UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh; lãnh đạo LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố; Công đoàn ngành và tương đương; công đoàn cơ sở doanh nghiệp FDI có đông công nhân, lao động đóng trên địa bàn tỉnh; đại diện các phòng, bộ phận nghiệp vụ kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Tây Ninh.

Lãnh đạo 02 đơn vị tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện Quy chế phối hợp

Theo nội dung thỏa thuận ký kết hợp tác, 2 bên phối hợp lập danh sách các tổ chức công đoàn do LĐLĐ tỉnh quản lý để triển khai thực hiện thu, chuyển kinh phí công đoàn theo Quy chế phối hợp; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Tây Ninh cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho người lao động, đoàn viên công đoàn của LĐLĐ tỉnh như: vay vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, đời sống, quỹ lương, thấu chi; chi trả lương vào tài khoản tiền gửi cho người lao động, đoàn viên công đoàn, các dịch vụ thẻ (thẻ ATM, thẻ tín dụng), các sản phẩm dịch vụ khác. Hàng năm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Tây Ninh tài trợ 01 khoản kinh phí để phối hợp triển khai các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn. Tại lễ ký kết Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Tây Ninh tài trợ 100 triệu đồng cho LĐLĐ tỉnh thực hiện chương trình an sinh xã hội cho đoàn viên, công nhân, lao động.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Tây Ninh tài trợ 100 triệu đồng cho LĐLĐ tỉnh thực hiện chương trình an sinh xã hội.

Thông qua việc triển khai chương trình hợp tác nhằm góp phần tạo sự thuận lợi trong việc thu, chuyển kinh phí công đoàn cho công đoàn cơ sở tỉnh nhà theo tinh thần thực hiện Quy chế phối hợp số 500/QCPH-TLĐ-AGRIBANK, ngày 28/5/2020 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Quốc Tiến