Công đoàn Khu kinh tế tổ chức đại hội thành lập CĐCS

Ngày 29/10/2020, Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Jinyu (Việt Nam) Tire thuộc Khu Liên hợp Công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Phước đông – Bời Lời Tây Ninh đã tổ chức đại hội thành lập Công đoàn cơ sở. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh, ông Sun Guo Hui Tổng Giám đốc Công ty và 34 công nhân lao động có đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn.

Công ty TNHH Jinyu (Việt Nam) Tire là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư của Trung Quốc, bắt đầu hoạt động từ tháng 02/2020, ngành nghề chính là chuyên sản xuất lốp xe toàn thép TBR, với tổng số lao động hiện nay là 34 người.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lâm thời 03 ủy viên, đồng chí Trần Văn Mong, Trưởng phòng kho nguyên liệu được bầu giữ chức vụ Chủ tịch, đại hội cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra công đoàn gồm 03 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên đã phát biểu chúc mừng 34 công nhân lao động gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam, đồng thời chỉ đạo Ban Chấp hành trong thời gian tới xây dựng quy chế làm việc, phối hợp tốt với Ban Giám đốc tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; ổn định sản xuất, vượt qua khó khăn và nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, xây dựng Công đoàn cơ sở và Công ty ngày càng phát triển.

Tấn Trung