LĐLĐ huyện Tân Biên triển khai, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Ngày 30/10/2020, Liên đoàn Lao động huyện Tân Biên tổ chức Hội nghị triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) và hướng dẫn về thi hành Điều Lệ Công đoàn Việt Nam cho Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc.

Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII sửa đổi, bổ sung gồm 11 chương, 35 điều, quy định về công tác đoàn viên và công đoàn cơ sở; nguyên tắc, hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp công đoàn; đại hội công đoàn các cấp; quy định về cán bộ công đoàn, việc bổ sung ban chấp hành và các chức danh của Ban chấp hành; Ủy ban kiểm tra và các chức danh của Ủy ban kiểm tra công đoàn; khen thưởng, kỷ luật cán bộ công đoàn; quy định về công tác nữ công, công tác tài chính và công tác kiểm tra, giám sát… Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi lần này có nhiều điểm mới có tính đột phá trong hoạt động công đoàn, nhằm khắc phục những quy định không còn phù hợp, bất cập trong áp dụng cũng như giải quyết những vấn đề mới phát sinh. Điều lệ lần này ngắn gọn hơn, bảo đảm tính chặt chẽ, ổn định.

Hội nghị cũng đã triển khai hướng dẫn số 03/HD-TLĐ ngày 20/02/2020 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về thi hành Điều Lệ Công đoàn Việt Nam; nhằm giúp cho cán bộ công đoàn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và kịp thời đưa ra những giải pháp mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn. Từ đó góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tăng cường hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở trong thời gian tới.

Đức Thịnh