LĐLĐ tỉnh tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-LĐLĐ ngày 04/3/2021 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được triển khai 3 đợt: đợt 1: Hết tháng 4 (tháng cao điểm); đợt 2: từ tháng 5/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021; đợt 3: sau khi kết thúc bầu cử 23/5/2021. Trong tháng 4/2021, LĐLĐ tỉnh triển khai phân bổ tổng số 33 lớp tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành và tương, mỗi đơn vị từ 01 đến 02 lớp, trong đó phân bổ cho Công đoàn Khu kinh tế tỉnh 16 lớp tổ chức tuyên truyền tại các công đoàn cơ sở trực thuộc khối doanh nghiệp FDI, mỗi lớp tham dự 100 người.

Đ/c Dương Đại Lộc – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh triển khai tuyên truyền cuộc bầu cử tại một doanh nghiệp FDI thuộc Khu công nghiệp Phước Đông – Bời Lời.

Do các báo cáo viên LĐLĐ tỉnh trực tiếp tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tuyên truyền các quy định của pháp luật, như: Chỉ thị 45 – CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về “Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026”; Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 06/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026; Kế hoạch số 06-KH/TU, ngày 20/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026”; Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2020; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2019; Thông tư số 01/2021/TT – BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026”.

Trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần…); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri; chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026…

Ngoài ra, còn đa dạng hình thức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 lồng ghép trong các buổi sinh hoạt công đoàn, cuộc họp giữa công nhân với chủ doanh nghiệp; hệ thống loa phát thanh của các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp tại các khu cụm, công nghiệp; sử dụng các pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tranh cổ động tại các nút giao thông; tuyên truyền qua tờ rơi, tờ gấp, sổ tay…

Được biết, nguồn kinh phí thực hiện của Tiểu ban tuyên truyền phục vụ công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Tây Ninh, được trích từ nguồn kinh phí hoạt động phong trào của LĐLĐ tỉnh năm 2021.

Quốc Tiến