Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn

Cập nhật lúc 11:29 10/04/2021 (GMT+7)

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở: sẽ có chương trình, tài liệu khung đào tạo thực hiện thống nhất cả nước

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn vừa ban hành Hướng dẫn “Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chủ đề của năm 2021 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” (số 21/HD-TLĐ ngày 07/4/2021). Theo đó:

– Phấn đấu 100% chủ tịch công đoàn cơ sở được tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, thời cơ và thách thức của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

– Phấn đấu 100% chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước được tập huấn, bồi dưỡng những nội dung cần thiết.

Các cấp công đoàn cần xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cụ thể, trong đó tập trung củng cố, bổ sung các kiến thức, phương pháp, kỹ năng hoạt động công đoàn phù hợp với tình hình mới. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng tập trung ưu tiên: (1) Những vấn đề cơ bản về tiền lương và thương lượng tiền lương; (2) Thương lượng tập thể (chú trọng về tiền lương và đối thoại tại nơi làm việc; (3) Hướng dẫn chi và công khai tài chính tại Công đoàn cơ sở; (4) Ngoài ra đào tạo, bồi dưỡng thêm nội dung về kỹ năng tổ chức các hoạt động tại công đoàn cơ sở; Việc tham gia và giám sát thực hiện quy chế dân chủ tại các cơ quan, đơn vị.

Việc phân cấp đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo nguyên tắc: Tổng Liên đoàn trực tiếp tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công đoàn cho 50 đến 70 chủ tịch công đoàn cơ sở có 2.500 đoàn viên trở lên. Liên đoàn lao động cấp tỉnh, công đoàn ngành trung ương và tương đương trực tiếp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho 100% chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước có 1.000 đoàn viên trở lên (nếu có). Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho 100% chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước có dưới 1.000 đoàn viên (nếu có).

Đoàn Chủ tịch yêu cầu các địa phương, đơn vị cần tiếp tục lựa chọn, phát huy sử dụng có hiệu quả đội ngũ giảng viên kiêm chức công đoàn. Tiếp tục đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng; khuyến khích phương pháp học tập tích cực, lấy đối tượng đào tạo làm trung tâm, hạn chế trao đổi thông tin một chiều. Nơi có điều kiện có thể thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến (E-learning) để mở rộng đối tượng tiếp cận với nội dung đào tạo, bồi dưỡng…

Cùng với đó, tăng cường đầu tư nguồn lực tài chính, phối hợp với chính quyền đồng cấp, các đối tác, các nhà tài trợ và các cơ quan liên quan để chi cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở. Tiếp tục thực hiện mục tiêu phấn đấu chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đạt 15% tổng chi cho hoạt động của mỗi cấp công đoàn hàng năm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ ban hành chương trình, tài liệu khung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn – cơ sở, thực hiện thống nhất trong cả nước.

ĐẶNG LỢI