Tập huấn triển khai ứng dụng phòng, chống dịch COVID-19

Hội nghị tập huấn diễn ra sáng ngày 04/11/2021, do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thông qua hình thức trực tuyến. Tham gia tập huấn có các cơ quan tổ chức đoàn thể, chính trị – xã hội; các sở, ban ngành tỉnh; Công an tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin.

Nội dung tập huấn triển khai Kế hoạch số 3509/KH-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia và mã QR phục vụ công phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn đăng ký mã QR địa điểm (quản lý điểm kiểm dịch) tại địa chỉ http://qr.tokhaiyte.vn ; hướng dẫn tạo điểm kiểm dịch “QR địa điểm” trên ứng dụng PC COVID; hướng dẫn tạo và sử dụng quét mã QR cá nhân chuẩn Quốc gia.

Thông qua tập huấn nhằm bảo đảm các điều kiện cho các cơ quan, đơn vị luôn chuẩn bị tư thế sẵn sàng phục vụ phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới.

Quốc Tiến