Hội thảo góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Hội thảo bằng hình thức trực tuyến diễn ra vào sáng ngày 16/11/2021, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Tại điểm cầu Tổng Liên đoàn do đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực chủ trì hội thảo, cùng đại diện Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; một số Ban Tổng Liên đoàn, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn; Liên đoan Lao động thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành Trung ương.

Tại điềm cầu Tây Ninh, chủ trì đồng chí Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Thường trực cùng Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ tỉnh.

Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì hội thảo.

Các đại biểu tham gia buổi Hội thảo “Đóng góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sửa đổi, bổ sung” đã tập trung cho ý kiến cụ thể về kết quả, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra đối với hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022; góp ý chủ đề Đại hội, các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ tới, về phong trào thi đua và cuộc vận động; khâu đột khá; về nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức hội; về một số thí điểm mô hình/hoạt động mới. Trong đó cần quan tâm đánh giá về kết quả lồng ghép hoạt động của hội phụ nữ với hoạt động nữ công công đoàn và phong trào nữ CNVCLĐ, về điều kiện thành lập của tổ chức hội phụ nữ bảo đảm theo đúng tinh thần của Thông báo Kết luận số 22-TB/TW ngày 11/4/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp giữa hai tổ chức nhiệm kỳ 2022-2027.

Đây là dịp quan trọng để các cán bộ công đoàn phụ trách công tác nữ công đóng góp thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội LHPN Việt Nam, trong đó có một số điều liên quan trực tiếp tới nữ CNVCLĐ và công tác nữ công của công đoàn các cấp.

Quốc Tiến