Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn chế độ kế toán Công đoàn

Hội nghị tập huấn diễn ra ngày18/10/2021 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức thông qua hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự có Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Công ty Cổ phần Tập đoàn An Việt; Lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tổng Liên đoàn, Ban Tài chính Tổng Liên đoàn; Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng Chế độ kế toán HCSN trong các đơn vị kế toán công đoàn.

Đại biểu tham dự điểm cầu Tây Ninh.

Tại điểm cầu Tây Ninh, đại biểu tham dự  gồm Chánh Văn phòng và Chuyên viên Văn phòng phụ trách công tác tài chính LĐLĐ tỉnh; Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra và Chuyên viên phụ trách công tác kiểm tra LĐLĐ tỉnh; kế toán LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành và tương đương.

Nội dung tập huấn chế độ kế toán công đoàn và thực hiện phần mềm kế toán công đoàn theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC, ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính; Hướng dẫn số 22/HD-TLĐ ngày 29/4/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp trong các đơn vị kế toán cơ quan Công đoàn.

Quốc Tiến