Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh

BAN THƯỜNG VỤ LĐLĐ TỈNH TÂY NINH, NHIỆM KỲ 2018 – 2023

Họ tên: Trần Lê Duy
Năm sinh: 1980
Chức vụ: Tỉnh ủy viên – Chủ tịch
Trình độ Cao cấp Chính trị, Kỹ sư kinh tế Bưu chính viễn thông
Điện thoại: 066.3821.763
Di động: 0898.776.465
Họ tên: Phan Văn Bua
Năm sinh: 1965
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân kinh tế
Điện thoại:  
Di động: 0987.802.625
Họ tên: Phan Thị Hồng Đào
Năm sinh: 1978
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Trình độ: Cao cấp chính trị, Thạc sĩ Luật
Điện thoại: 0276.3828.926
Di động: 0913.884.307
Họ tên: Dương Đại Lộc
Năm sinh: 1974
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật
Điện thoại:  
Di động:  0912.553.885
Họ tên: Đặng Thị Hồng Sa
Năm sinh: 1983
Chức vụ: Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân kinh tế
Điện thoại: 0276.3625020
Di động: 0937.848.568
Họ tên: Bùi Thị Mỹ Hạnh
Năm sinh: 1976
Chức vụ: Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân QTKD và Công đoàn
Điện thoại: 0276.3621671
Di động: 0918.811870
Họ tên: Lê Hùng
Năm sinh: 1963
Chức vụ:  Trưởng Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân QTKD & Công đoàn
Điện thoại: 0276.3828.927
Di động: 0918.403.475
Họ tên:  Đỗ Minh Triệu
Năm sinh:  1982
Chức vụ:  Trưởng Ban Tuyên giáo-Nữ công
Trình độ:  Cao cấp chính trị, Cử nhân giáo dục học
Điện thoại:  0276.3625.018
Di động:  0931.796600
Họ tên:  Nguyễn Thị Kim Liên
Năm sinh:  1980
Chức vụ:  Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh
Trình độ:  Cao cấp chính trị, Thạc sĩ quản lý công
Điện thoại:  0276.3896967
Di động:  0918.512.524
Họ tên: Đinh Thị Dương Thúy
Năm sinh: 1973
Chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Tây Ninh
Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân Sư phạm Địa lý
Điện thoại:  
Di động: 0903.328.847
Họ tên:  Võ Văn Tân
Năm sinh:  1964
Chức vụ:  Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Tây Ninh
Trình độ:  Cử nhân chính trị, Cử nhân kinh tế
Điện thoại:  0276.3621672
  Di động:  0764627955