Các kỳ đại hội công đoàn Tỉnh

CÁC KỲ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH TÂY NINH

(Từ Đại hội I đến Đại hội VIII)

1/ Đại hội lần I diễn ra từ ngày 30 – 31/10/1977
– Có 156 đại biểu chính thức về dự, Đại hội đã bầu cử ra Ban Chấp hành của Liên hiệp công đoàn tỉnh gồm 23 ủy viên, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí. Trong đó:
– Đồng chí Nguyễn Tấn được bầu làm Thư ký.
– Đồng chí Bùi Khắc Bảy được bầu làm Phó Thư ký.
– Đồng chí Nguyễn Quang Hợp được bầu làm Phó Thư ký.
* Mục tiêu Đại hội: “Phát huy quyền làm chủ tập thể và ý chí tự lực tự cường của những người lao động tiến công nhằm xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu. Tập hợp, phát triển giai cấp công nhân; xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn các cấp; tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa”.
* Diễn biến tình hình cán bộ sau Đại hội:
Năm 1978, thay đổi các chức danh sau:
– Ông Phạm Văn Lợi giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo.
– Ông Phạm Trọng Nghĩa giữ chức vụ Phó ban BHXH.
– Ông Lê Quang Một giữ chức vụ Trưởng ban BHXH.
– Bà Hoàng Thị Quýt giữ chức vụ Trưởng ban Nữ công.

2/ Đại hội lần II diễn ra từ ngày 28 – 29/8/1983
– Có 221 đại biểu chính thức về dự, Đại hội đã bầu cử ra Ban Chấp hành của Liên hiệp công đoàn tỉnh gồm 28 ủy viên, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 09 đồng chí. Trong đó:
– Đồng chí Phạm Trọng Nghĩa được bầu làm Thư ký.
– Đồng chí Bùi Khắc Bảy được bầu làm Phó Thư ký.
* Mục tiêu Đại hội: “Tổ chức Công đoàn các cấp coi trọng công tác giáo dục cán bộ, CNVC nâng cao nhận thức quan điểm giai cấp công nhân, xây dựng con người mới XHCN, thực sự làm chủ cơ quan, xí nghiệp, công- nông trường, thiết thực chăm lo đời sống của cán bộ, CNVC trong các cơ quan, xí nghiệp. Tích cực đấu tranh chống tiêu cực bảo vệ tài sản XHCN, thực hành tiết kiệm, tổ chức giáo dục nắm cơ sở sản xuất tư nhân, tổ hợp sản xuất tiểu thủ công nghiệp, động viên nâng cao ý thức làm chủ của công nhân, nhằm góp phần thiết thực, đấu tranh cải tạo tiểu thương, tiểu chủ, phát huy lực lượng sản xuất tiểu thủ công nghiệp”.
* Diễn biến tình hình cán bộ sau Đại hội:
– Từ năm 1986, ông Phạm Văn Lợi giữ chức vụ Phó Thư k‎ý Thường trực.
– Từ tháng 4/1987, ông Phạm Hữu Lễ giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo.
– Từ năm 1987, bà Dương Thị Liên giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức.
– Từ năm 1986, ông Đào Duy giữ chức vụ Phó ban Kiến thiết LHCĐ tỉnh.

3/ Đại hội lần III diễn ra từ ngày 29 – 30/8/1988
– Có 245 đại biểu chính thức về dự, Đại hội đã bầu cử ra Ban Chấp hành của Liên hiệp công đoàn tỉnh gồm 33 ủy viên, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 09 đồng chí. Trong đó:
– Đồng chí Phạm Văn Lợi được bầu làm Chủ tịch.
– Đồng chí Phạm Hữu Lễ được bầu làm Phó Chủ tịch.
– Đồng chí Dương Hồng Đức được bầu làm Phó Chủ tịch.

* Mục tiêu Đại hội: “Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới mà trọng tâm là phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và kỷ cương luật pháp, giải quyết tốt hơn những vấn đề xã hội cấp bách. Thực hiện công bằng xã hội, từng bước tạo ra những điều kiện, cơ sở vững chắc để nền kinh tế tỉnh nhà phát triển ổn định…”.
* Diễn biến tình hình cán bộ sau Đại hội:
Từ tháng 11/1988, thay đổi các chức danh sau:
– Ông Tô Đình Hiệp giữ chức vụ Chánh Văn phòng.
– Bà Lê Thị Sáu giữ chức vụ Trưởng ban Đời sống.
– Ông Nguyễn Văn Nhiếm giữ chức vụ Trưởng ban Thi đua – BHLĐ.
– Ông Võ Minh Hưng giữ chức vụ Trưởng ban Tài chính.
– Ông Đào Duy giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý công trình.
* Từ năm 1991, ông Dương Văn Phú giữ chức vụ Chánh Văn phòng.
* Từ tháng 02/1991, bổ sung bà Phạm Thị Thanh Nhã vào Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.

4/ Đại hội lần IV diễn ra từ ngày 25 – 26/6/1993
– Có 212 đại biểu chính thức về dự, Đại hội đã bầu cử ra Ban Chấp hành của Liên hiệp công đoàn tỉnh gồm 23 ủy viên, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí. Trong đó:
– Đồng chí Phạm Văn Tám được bầu làm Chủ tịch.
– Đồng chí Phạm Hữu Lễ được bầu làm Phó Chủ tịch.
* Mục tiêu của Đại hội: “Tăng cường, củng cố và nâng cao chất lượng họat động công đoàn các cấp. Trọng tâm là sắp xếp ổn định tổ chức, bộ máy, biên chế. Mở rộng và phát huy dân chủ XHCN, xây dựng giai cấp công nhân vững vàng về chính trị và tư tưởng, năng động, sáng tạo trong cơ chế thị trường, đóng góp tích cực vào việc thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”. Góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới của địa phương, hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội tỉnh Đảng bộ đề ra”.
* Diễn biến tình hình cán bộ sau đại hội:
– Từ tháng 9/1993, ông Lâm Tấn Đông giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo; năm 1996 bổ sung vào Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.
– Từ tháng 9/1993, ông Trần Quốc Việt giữ chức vụ Phó ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh.
– Từ tháng 4/1996, bổ sung bà Nguyễn Thị Chiến vào BCH và giữ chức vụ Trưởng ban Nữ công LĐLĐ tỉnh (thay bà Phạm Thị Xuân đã chuyển công tác).
– Từ tháng 12/1997, bổ sung ông Võ Minh Hưng được bầu vào Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.

5/ Đại hội lần V diễn ra từ ngày 17 – 18/6/1998
– Có 243 đại biểu chính thức về dự, Đại hội đã bầu cử ra Ban Chấp hành của Liên hiệp công đoàn tỉnh gồm 35 ủy viên, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Trong đó:
– Đồng chí Phạm Văn Tám được bầu làm Chủ tịch.
– Đồng chí Phạm Hữu Lễ được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực.
– Đồng chí Dương Thị Liên được bầu làm Phó Chủ tịch.

* Mục tiêu đại hội: “Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; Chăm lo bảo vệ lợi ích CNVCLĐ; Ra sức xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế – xã hội; Xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH – HĐH tỉnh nhà”.
* Diễn biến tình hình cán bộ sau Đại hội:
* Từ tháng 01/2002, thay đổi các chức danh như sau:
– Bổ sung ông Nguyễn Văn Bình giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thay ông Phạm Văn Tám nghỉ hưu.
– Bổ sung bà Trương Thị Tuyết Ngọc – Chủ tịch CĐ ngành Y tế được bầu vào BCH LĐLĐ tỉnh,.
– Bổ sung bà Võ Thị Tư – Chủ tịch CĐ ngành Nông nghiệp-PTNT được bầu vào BCH LĐLĐ tỉnh.
– Bổ sung ông Lê Hòa Hưng – Chủ tịch LĐLĐ huyện Dương Minh Châu được bầu vào BCH LĐLĐ tỉnh.
* Từ tháng 6/2002, bổ sung ông Vương Văn Lai được bầu vào Ban Thường vụ, giữ chức Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh.
* Tháng 6/2002, ông Phạm Hữu Lễ nghỉ hưu.

6/ Đại hội lần VI diễn ra từ ngày 19 – 20/6/2003
– Có 250 đại biểu chính thức về dự, Đại hội đã bầu cử ra Ban Chấp hành của Liên hiệp công đoàn tỉnh gồm 35 ủy viên, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Trong đó:
– Đồng chí Nguyễn Văn Bình được bầu làm Chủ tịch.
– Đồng chí Dương Thị Liên được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực.
– Đồng chí Lâm Tấn Đông được bầu làm Phó Chủ tịch.
* Mục tiêu Đại hội: “Xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, có đủ năng lực làm nồng cốt thực hiện CNH, HĐH tỉnh nhà; Phát động các phong trào hành động cách mạng sôi nổi, rộng khắp, thiết thực và hiệu quả trong CNVCLĐ; Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; Đẩy mạnh phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn trong các thành phần kinh tế; Nâng cao trình độ cán bộ; Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn; Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà”.
* Khẩu hiệu: “Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội của tỉnh, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Tây Ninh vững mạnh”.
* Diễn biến tình hình cán bộ sau Đại hội:
– Từ tháng 02/2004, ông Nguyễn Văn Nhiếm giữ chức vụ Trưởng ban Chính sách Kinh tế Xã hội.
– Từ tháng 9/2005, bổ sung bà Mai Thị Kim Hoa vào BCH LĐLĐ tỉnh.
– Từ tháng 3/2005, bổ sung ông Trần Trung Dũng vào Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.
– Từ tháng 3/2005, bổ sung ông Phạm Đắc An vào BCH, đến tháng 8/2005 giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh. Đến tháng 5/2008, bổ sung vào Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.
– Từ tháng 9/2005, bổ sung ông Bùi Ngọc Ẩn – Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục vào BCH LĐLĐ tỉnh.
– Từ tháng 6/2006, bổ sung ông Vương Văn Lai giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực; ông Nguyễn Văn Nhiếm giữ chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Chính sách Kinh tế Xã hội LĐLĐ tỉnh.
– Từ tháng 01/2008, bổ sung ông Nguyễn Văn Ân vào Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp Tây Ninh.
– Từ tháng 5/2008, bổ sung bà Phan Ánh Tuyết vào Ban Thường vụ, giữ chức vụ Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh.

7/ Đại hội lần VII diễn ra từ ngày 19 – 20/6/2008
– Có 243 đại biểu chính thức về dự, Đại hội đã bầu cử ra Ban Chấp hành của Liên hiệp công đoàn tỉnh gồm 35 ủy viên, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Trong đó:
– Đồng chí Nguyễn Văn Bình được bầu làm Chủ tịch.
– Đồng chí Vương Văn Lai được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực.
– Đồng chí Nguyễn Văn Nhiếm được bầu làm Phó Chủ tịch.
* Mục tiêu Đại hội: “Đổi mới mô hình tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn. Nâng cao năng lực tham gia kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật, chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Xây dựng giai cấp công nhân phát triển về số lượng và chất lượng, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn. Tập trung phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn trong các thành phần kinh tế. Tổ chức sâu rộng các phong trào hành động cách mạng; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà”.
* Khẩu hiệu: “Đổi mới, sáng tạo hoạt động công đoàn vì quyền, lợi ích của người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước và tỉnh nhà”.
* Diễn biến tình hình cán bộ sau Đại hội:
Từ tháng 6/2009, thay đổi các chức danh như sau:
– Điều động ông Nguyễn Trường Duy nhận nhiệm vụ tại Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh.
– Bầu bổ sung ông Phạm Đắc An giữ chức vụ Chủ tịch CĐ Viên chức.

8/ Đại hội lần VIII diễn ra từ ngày 26 – 28/3/2013
– Có 297 đại biểu chính thức về dự, Đại hội đã bầu cử ra Ban Chấp hành của Liên đoàn Lao động tỉnh gồm 41 ủy viên, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí. Trong đó:
– Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng được bầu làm Chủ tịch.
– Đồng chí Vương Văn Lai được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực.
– Đồng chí Mai Thị Kim Hoa được bầu làm Phó Chủ tịch.

– Đồng chí Phan Ánh Tuyết được bầu làm Phó Chủ tịch.
– Đồng chí Phan Thị Hồng Đào được bầu làm Phó Chủ tịch.

* Mục tiêu Đại hội: “Xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, có đủ năng lực làm nòng cốt trong thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà; đổi mới mô hình tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, làm tốt chức năng đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CB,CC,VC,LĐ. Tập trung phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn trong các thành phần kinh tế. Tổ chức sâu rộng các phong trào hành động cách mạng; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà”

8/ Đại hội lần IX diễn ra từ ngày 26 – 27/6/2018
– Có 331 đại biểu chính thức về dự, Đại hội đã bầu cử ra Ban Chấp hành của Liên đoàn Lao động tỉnh gồm 41 ủy viên, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí. Trong đó:
– Đồng chí Võ Văn Dũng được bầu làm Chủ tịch.
– Đồng chí Phan Thị Hồng Đào được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực.
– Đồng chí Phan Văn Bua được bầu làm Phó Chủ tịch.

– Đồng chí Dương Đại Lộc được bầu làm Phó Chủ tịch.

* Mục tiêu Đại hội: “Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; xác định rõ nhiệm vụ của mỗi cấp công đoàn; chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ đối với người lao động; tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và người lao động hoàn thiện phương thức hoạt động phục vụ, phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường xây dựng giai cấp công nhân Việt  Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”

Ban biên tập Website