Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
540/QĐ 26/02/2021

Quyết định về việc củng cố, kiện toàn Khối thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh 

2045/LĐLĐ 24/02/2021

V/v giới thiệu điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2020

2043/LĐLĐ 22/02/2021

V/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

202/KH-LĐLĐ 02/02/2021

Tuyên truyền thực hiện Năm An toàn giao thông 2021

2035/LĐLĐ 05/02/2021

Về việc rà soát, củng cố, kiện toàn và thống kê số liệu tổ chức công đoàn.

198/KH – LĐLĐ 29/01/2021

Kế hoạch biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu, giai đoạn 2016-2020

LCT -T2/2021 02/02/2021

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 2 NĂM 2021 CUẢ THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ LĐLĐ TỈNH

2026 /LĐLĐ 29/01/2021

V/v thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid–19

197/KH 27/01/2021

Kế hoạch triển khai Chương trình phố hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh năm 2021

192/KH-LĐLĐ 15/01/2021

Kế hoạch Tổ chức chương trình “Tết Sum vầy – Kết nối yêu thương và gian hàng 0 đồng” Cấp tỉnh – năm 2021