Lãnh đạo công đoàn qua các thời kỳ

CHÂN DUNG LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN TỈNH TÂY NINH QUA CÁC THỜI KỲ

(TỪ KHÓA I ĐẾN KHÓA VIII)

 

Họ tên: Nguyễn Tấn
Năm sinh: 1930
Chức vụ: Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh,  nhiệm kỳ lâm thời, I (1976 – 1983)
Họ tên: Nguyễn Quang Hợp
Năm sinh: 1945
Chức vụ: Phó Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh,  nhiệm kỳ lâm thời (1976 – 1977)
Họ tên: Bùi Khắc Bảy
Năm sinh: 1930
Chức vụ: Phó Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh,  nhiệm kỳ I, II (1977 – 1988)
Họ tên: Phạm Trọng Nghĩa
Năm sinh: 1930
Chức vụ: Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh,  nhiệm kỳ II (1983 – 1988)
Họ tên: Phạm Văn Lợi
Năm sinh: 1951
Chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh,  nhiệm kỳ III (1988 – 1993)
Họ tên: Dương Hồng Đức
Năm sinh: 1946
Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ III (1988 – 1993)
Họ tên: Phạm Hữu Lễ
Năm sinh: 1945
Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ III, IV, V (1988 – 2003)
Họ tên: Phạm Văn Tám
Năm sinh: 1940
Chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ IV, V (1993 – 2003)
Họ tên: Dương Thị Liên
Năm sinh: 1951
Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ V, VI (1998 – 2008)
Họ tên: Nguyễn Văn Bình
Năm sinh: 1954
Chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ V, VI, VII (1998 – 2013)
Họ tên: Lâm Tấn Đông
Năm sinh: 1958
Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ VI (2003 – 2008)
Họ tên: Vương Văn Lai
Năm sinh: 1956
Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ  VI, VII, VIII (2003 – 2018)
Họ tên: Nguyễn Văn Nhiếm
Năm sinh: 1959
Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ  VI, VII (2003 – 2013)
Họ tên: Mai Thị Kim Hoa
Năm sinh: 1960
Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ  VII, VIII (2008 – 2018)
Họ tên: Nguyễn Xuân Hồng
Năm sinh: 1957
Chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ  VII, VIII (2008 – 2018)
Họ tên: Phan Ánh Tuyết
Năm sinh: 1963
Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ  VIII (2013 – 2018)
Họ tên: Phan Thị Hồng Đào
Năm sinh: 1978
Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ  VIII (2013 – 2018)